Slovník

A

 

AFIZ – Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) je občanské sdružení, sdružující fyzické a právnické osoby, poskytující službu investičního zprostředkovatele. Je označována za  nejvýznamnější profesní asociaci pro oblast finančního poradenství v ČR, založeno v roce 2002.

 

Akcie – (anglicky share, tj. podíl) je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do Akciové společnosti. Akcionář má různá práva. Např. je oprávněn podílet se na zisku společnosti formou dividendy a účastnit se na řízení společnosti mimo jiné tím, že je oprávněn hlasovat na valné hromadě, případně se podílet na likvidačním zůstatku společnosti v případě likvidace. Za závazky společnosti akcionáři neručí.

S některými akciemi se obchoduje na burzách cenných papírů, kde se tak určuje i jejich cena – v rámci nabídky a poptávky.

 

Akontace – je obchodní a právní termín, v nejširším pojetí chápaný jako platba předem. Anglický termín pro akontaci je advance payment, nebo down payment. V českém prostředí se nejčastěji užívá ve spojitosti s leasingem nebo úvěrem.

 

Akreditace – (ověřit důvěryhodnost) znamená oprávnění k určité činnosti nebo ověření a uznání takového oprávnění. Často to může být synonymum pro získání licence.

 

Akreditiv– představuje závazek banky, že na základě žádosti klienta – příkazce a na jeho účet poskytne oprávněné osobě – beneficientovi určité podmínky.

 

Akruální princip  je jedna ze základních účetních zásad, která říká, že účtování nákladů a výnosů patří do období, se kterým věcně a časově souvisí, aniž by bylo bráno v úvahu, kdy došlo ke reálnému pohybu peněz.

 

Aktiva – se používá jako souhrnné označení pohledávek, nemovitého a movitého majetku v bilanci účetní jednotky, které účetní jednotka vlastní, může s nimi nakládat a využívat ke své činnosti.

 

Aktivum – se používá jako jednotné číslo od aktiva. Obvykle se tedy jedná o jeden druh nebo jednu položku aktiv.

 

Alternativní náklady – Též označované jako náklady obětované příležitosti, oportunitní náklady nebo implicitní náklady. Např. rozhodne-li se občan podnikat, pak alternativními náklady jeho práce jsou obvykle možné mzdy, které by obdržel, kdyby zůstal zaměstnancem. Rozhodne-li se k podnikání použít např. vlastní pole, pak jsou alternativními náklady pole nájmy, které by získal, kdyby pole pronajmul.

 

Amortizace – splácení dluhu pravidelnými splátkami vyššími než úrok, umořování, umoření dluhu.

 

Analytická evidence – Obsahuje podrobnější údaje než evidence syntetická. Úprava knih analytické evidence není právě zakotvena a je na firmě, jak bude vést svou analytickou evidenci. Soubor analytických účtů však musí navazovat na zůstatky a obraty příslušných syntetických účtů, aby byla dodržena provázanost.
Analytický účet – záznam o stavu a pohybech peněžních závazků užívaný v účetnictví

  • Počáteční účet rozvažný
  • Aktivní účet 
  • Pasivní účet
  • Výnosový účet
  • Nákladový účet
  • Syntetický účet
  • Analytický účet
  • Dohadný účet

 

Apreciace – je zhodnocení měnového kurzu vůči zahraničním měnám. Důležité je, že k tomuto dochází samovolně (působením tržních sil nabídky a poptávky), na rozdíl od revalvace, která je výsledkem
cílených kroků vlády, resp. ČNB.

 

Arbitráž  – je způsob jak využít výhody odlišných cen na různých trzích. V zásadě to mohou být místně oddělené trhy (pak se jedná o místní arbitráž), anebo časově oddělené trhy – spotový a termínový (pak se jedná o časovou arbitráž).

 

ARES  – Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) je informační systém Ministerstva financí, který umožňuje vyhledávání veřejných informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice.

 

Audit / Auditing – znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o skutečnosti a obvykle také zhodnotit kvalitu vnitřní kontroly firmy.

 

Auditor  – kvalifikovaný člověk, který dělá profesionální audity. Výsledkem jeho práce je auditorská zpráva.

 

Ážio – Obecně pojem ážio označuje rozdíl vzniklý mezi stanovenou hodnotou a na trhu dosaženou cenou při emisi cenných papírů, především akcií.

 

B

 

B2B – Business to Business – obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi, pro jejich potřeby, které neobsluhují konečné spotřebitele v masovém měřítku. Významným rysem modelu B2B je větší důraz na logistiku a zajištění samotného obchodu, oproti důrazu na získání zákazníka, jako je tomu v případě obchodů B2C.

Druhy:

  • B2C business-to-customer

 

  • C2B customer-to-business

 

  • C2C customer-to-customer

 

  • C2G customer-to-government

 

  • B2G business-to-government

 

  • B2A business-to-administration

 

  • B2E business-to-employee

 

  • G2C government-to-customer

 

 • E-business elektronické obchodování všeobecně

 

Badwill – je špatná pověst, špatné jméno, které plyne ze způsobu fungování. Opakem badwillu je goodwill.

 

Barter / Barterový obchod – je výměna zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez použití peněz, nebo při alespoň částečném započtení hodnoty zboží nebo služby jiným zbožím nebo službou.

 

Bilance  – platební bilance zahraničního obchodu, je peněžní vyjádření ekonomických transakcí mezi určitou zemí a jejími zahraničními partnery za určité období (běžně za účetní rok).

 

Bilanční rovnice – představuje základní princip v podvojném účetnictví. Základní bilanční rovnice je
rovnice, v níž se aktiva podniku rovnají jeho pasivům.

 

Bilaterální dohoda – (z latinského bi- = dva, latus = strana) je (nejčastěji mezistátní) dohoda, která řeší obchodní či politické vztahy mezi dvěma stranami.

 

Bonita  – vyjadřuje hodnotu a důvěryhodnost ekonomického subjektu (firmy, jednotlivce, ale i obce nebo státu) na finančním trhu.

 

Bonus  – vždy znamená „něco navíc“, v praxi se může jednat o:

 • Příplatek, odměna, prémie
 • superdividenda
 • sleva z pojistného

 

Brutto  – může znamenat:

 • Brutto váha – včetně obalu; rozdíl brutto – netto = tara
 • Brutto mzda – včetně daní, hrubá mzda

 

C

 

Cash-flow – nebo také cash flow, je jednoduše řečeno příjem nebo výdej peněžních prostředků. Peněžní tok za určité období představuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.

 

Časové rozlišení – viz. Struktura Aktiv: aktivní (tj. náklady a příjmy příštích období).Pohledávky za upsaný základní kapitál (tato položka se objevuje v rozvaze firem, u jejichž založení nejsou vklady ještě plně splacené).

 

Celní delikt – Celního deliktu se dopustí právnická osoba, která porušila nebo ohrozila zájem společnosti způsobem uvedeným v § 293 celního zákona. K odpovědnosti za celní přestupek postačí zavinění z nedbalosti. Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a svých osobních poměrů povinen.

 

Celní hodnota – je základem pro vyměření cla.

 

Celní přestupek

 1. porušování předpisů o oběhu zboží s cizinou: nepřihlášení zboží celnici při přechodu celních hranic státu,  falešné doklady, aj.
 2. krácení cla: kdo nezaplatí clo nebo uvede nesprávné údaje pro jeho výměru, popř. řízení
 3. ztěžování celní kontroly: padělání celních dokladů, nedodržení podmínek vázaného oběhu, aj.

 

Cena pořízení – je směnná hodnota statku, služby, tj. protihodnota potřebná pro získání zboží nebo služby ve směně. Obvykle se vyjadřuje peněžitou částkou, kterou je třeba při získání zboží (služeb) zaplatit za jednotku množství. Pojem cena zahrnuje též zvláštní druhy odměňování, jako např. mzdu, kurz, úrok, nájemné.

 

Ceteris paribus – znamená podmínku nebo předpoklad, že se při zkoumání vlivu nějakého parametru (proměnné) na výsledek ostatní parametry nezmění. Může také znamenat předpoklad, za něhož odhadujeme vývoj nějaké veličiny (tj. její závislost na čase), případně její závislost na jiné veličině.

 

Controlling  – (z anglického to control – regulovat, usměrňovat) je rozsáhlý koordinační koncept, který má za úkol pomáhat vedení a odpovědným osobám usměrňovat chod podniku.. Controlling provádějí specializovaní pracovníci firmy nebo externí firma.

 

CPI  – (anglicky: Consumer price index odtud CPI) vyjadřuje cenovou hladinu jako průměrnou úroveň cen souboru (spotřebního koše) výrobků a služeb, spotřebovávaných průměrnou domácností.

 

D

Daňová optimalizace – termín daňová optimalizace se používá na využití legálních prostředků pro snížení daní. Zahrnuje kroky od využití daňových slev, tvorbu rezerv a opravných položek až po zakládání “offshore” společností.

 

Daňový doklad – je faktura nebo účtenka (cizím slovem paragon), který musí mít náležitosti stanovené § 26-35 Zákona o DPH. Daňový doklad musí vystavit každý plátce daně z přidané hodnoty.

 

Daňový základ – daně jsou nejčastěji určeny jako nějaký podíl (v procentech) základní hodnoty, označované jako daňový základ, kterou může (podle typu daně) být cena zboží, příjmy (mzda, zisk), velikost majetku apod. Alternativně může být velikost daně určena buď zcela pevnou částkou, nebo vypočítána jiným způsobem.

 

Den platby – za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na účet banky příslušného správce daně tzn. finančního nebo celního úřadu.

 

Depreciace  – je znehodnocení měnového kurzu domácí měny vůči zahraničním měnám. Důležité je, že k tomuto dochází samovolně, na rozdíl od devalvace, která je výsledkem měnové (monetární) politiky.

 

Devalvace  – (z lat.de-valuare, znehodnocovat) znamená znehodnocení. V ekonomii znehodnocení měny.

 

Dezinflaceje opakem akcelerující inflace. Jedná se tedy o zpomalující inflaci.

 

Diskontní sazba – je jeden z nástrojů centrální banky.  Říká se jí též Automatizovaná depozitní facilita. Jde o úrokovou míru. ČNB poskytuje bankám možnost uložit u ní bez zajištění svou přebytečnou  likviditu.

 

Diskontování, diskontovaný – je matematický postup, kdy jsou diskontovány (přepočítány a sečteny) budoucí výnosy (zisky/peníze/peněžní toky) v jednotlivých obdobích na současnou hodnotu investice (Present value) s použitím diskontní míry (odhadnuté výnosové míry).

 

Dividenda  – je peněžité plnění akciových společností vyplácené akcionářům podle rozhodnutí valné hromady:  Vyplácí se majitelům akcií podle rozhodného dne jejich držení.

 

Dlouhodobý majetek – je majetek, který se používá delší dobu a postupně se opotřebovává a jehož vstupní cena přesahuje určitou hranici. Zařazení majetku do DM má pro firmu zásadní význam, protože významně ovlivňuje výše daní. Nespotřebovává se, ale opotřebovává.

 

Dluhopisy – (z angličtiny bond) je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Jedná se o zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splácení dlužné částky, vyplácení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky.

 

Dohadné položky / Dohadné účty – viz. Struktura Pasiv: I. Vlastní kapitál, II. Cizí zdroje: Dohadné účty pasivní a časové rozlišení pasivní.

 

E
 

EAT  – Earnings after Taxes – je zisk po zdanění.

 

EBDIT – Earnings before Depreciation, Interest and Taxes  – je zisk před odečtením odpisů, úroků a daní.

 

EBIT – Earnings before Interest and Taxes  – je zisk před odečtením úroků a daní. Také se mu říká provozní hospodářský výsledek (operating profit).

 

EBITDA – Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – je zisk před odečtením odpisů, úroků, daní a amortizace.

 

EBT – Earnings before Taxes – je zisk před zdaněním.

 

Emisní ážio – je rozdíl mezi akcií v nominální hodnotě a akcií v emisní hodnotě. Můžeme také říci “emisní příplatek”.

 

EPS – Earnings per Share – je finanční ukazatel, který měří čistý zisk připadající na jednu akcii.

 

Equity – (z angl.) se používá pro vlastní kapitál.

 

EVA – Economic value added – ekonomická přidaná hodnota) je ukazatel, který měří efektivnost manažerské práce.

 

Exekuce – neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti.

 

Exekutor  – je svobodné právnické povolání, které podle exekučního řádu zajišťuje provádění exekucí.
Všichni soudní exekutoři jsou povinně sdruženi v samosprávné exekutorské komoře.

 

F

 

Faktoring – je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb.

 

Faktura  – je účet za provedenou práci nebo dodané zboží. Obvykle obsahuje popis toho, za co se má zaplatit, způsob platby a datum splatnosti.

 

FIFO – first in – first out – “první out – “první dovnitř – první ven”. Jde o metodu oceňování zásob. První vstupující prvek podle této metody také první vystupuje. Pokud oceňujeme sklad metodou FIFO, tak první se účetně vyskladňují kusy, které byly první nakoupeny.

 

Forem – je zkratka pro Foreign Exchange (anglicky směna cizích měn.). Jde o mezinárodní obchodní systém pro směnu základních a vedlejších měnových párů, tedy o devizový trh.

 

Forfaiting  – je odkup bezpečně zajištěných střednědobých nebo dlouhodobých exportních pohledávek splatných v budoucnosti bankou nebo specializovanou finanční institucí (forfaiterem) bez postihu na původního věřitele (vývozce).

 

G

 

Goodwill  – je pojem označující rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy obchodní společnosti, snížené o závazky. Označuje hodnotu nevlastněného, nehmotného majetku obchodní společnosti jako jsou například dobré vztahy se zákazníky, jméno firmy nebo zkušení zaměstnanci.

 

H

 

Holding  – neboli koncern je sdružení obchodních společností, z nichž jedna společnost ostatní společnosti řídí.

 

I

 

IBAN  – International Bank Account Number – je mezinárodní číslo bankovního účtu umožňující provádět platby do a ze zahraničí. Je definován standardem ISO 13616.

 

IČO  – identifikační číslo organizace – je v České republice unikátní osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu.

 

Inventář  – můžeme jinými slovy popsat jako seznam, soupis nebo spis. Jde o seznam dostupných položek.

 

Inventarizace / Inventura – speciální administrativní úkon, kdy k nějakému stanovenému datu respektive ke stanovenému dni zjišťujeme stav (množství, cenu) hospodářských prostředků popřípadě jejich zdrojů.

 

Inventarizační komise – Inventarizaci provádí nejméně tříčlenná inventarizační komise, kterou jmenuje vlastník sbírky. V případě mimořádné inventarizace je tato komise jmenována ministerstvem kultury.

 

Inventarizační rozdíl – se rozumí rozdíl mezi skutečným stavem zjištěným inventurou a stavem v účetnictví.

 

Inventární karta – slouží k vedení analytické evidence dlouhodobého majetku. Každá inventární karta obsahuje údaje o jednom inventárním předmětu, což může být jednotlivá věc, zařízení s vybavením, soubor předmětů, který svou funkci plní jako celek.

 

Inventurní soupis – Po dokončení inventury sepíše tato komise zápis, který obsahuje datum, jméno, příjmení, funkci a podpisy osob, které inventarizaci provedli.

 

K

 

Konfirmace  – (z anglického “confirm” je ověření a potvrzení písemnosti. Nebo to může být dokument potvrzující obchod.

 

Konkurenční doložka – je dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kterou se zaměstnanec
zavazuje, že po dobu nejdéle jednoho roku od skončení zaměstnání nebude vykonávat výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo k ní měla soutěžní povahu a která by tím zaměstnavateli značně ztížila činnost, a zaměstnavatel se zase zavazuje, že zaměstnanci za to poskytne za každý měsíc plnění tohoto závazku přiměřené finanční vyrovnání.

 

Konkurz, konkurzní řízení – je v českém právu jedním ze způsobů řešení majetkového úpadku, předlužení firmy. Jde o speciální druh soudního řízení, při němž je zpeněžen  majetek dlužníka a výtěžek je rozdělen mezi jeho věřitele.  Samotný výraz konkurs pochází z latinského concursus creditorum, což znamená sběh věřitelů.

 

Konsolidace  – znamená upevnění, ustálení, urovnání: V oblasti financí se někdy používá jako eufemismus pro zahlazení nevymahatelných dluhů (viz Konsolidační agentura).

 

Konsorcium  – Smlouva o sdružení je smlouva, kterou se za účelem dosažení určitého cíle zakládá sdružení osob, tzv. konsorcium. Toto sdružení ale není právnickou osobou, nemůže tedy samo o sobě vystupovat jako samostatný subjekt práva, nemůže vlastnit majetek apod. Jde vlastně jen o závazkový vztah mezi účastníky sdružení.

 

Kontrola (daňová) – Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení.

 

Krátkodobý  majetek

 1. Peníze: v pokladně, ceniny, popř. peníze na cestě
 2. Účty v bankách (běžné)
 3. Krátkodobé CP a podíly
 4. Přechodná aktiva
 5. Příjmy příštích období

 

Kurz  – Slovo kurz se užívá ve více významech:

 • měnový kurz (taky směnný kurz) – cena (hodnota) určité měny v poměru k jiné měně

 

Kurzové rozdíly – vznikají u majetku (obvykle pohledávek nebo peněžních prostředků v cizí měně) a závazků vůči zahraničním partnerům v důsledku toho, že zákon o účetnictví ukládá povinnost vést účetnictví v české měně a pohybu kurzu domácí měny k měně cizí se hodnota těchto aktiv nebo pasiv mění.

 

L

 

Leasing  – finanční produkt, kterým je možné financovat pořízení většinou movité věci. Existuje několik druhů leasingu, obvykle rozlišujeme finanční leasing, operativní leasing, dále se mluví o zpětném leasingu, kaptivním leasingu atd.

 

LIFO  – last in – first out – last in – first out – “poslední dovnitř – první ven”. Jde o metodu oceňování zásob. Poslední vstupující prvek podle této metody první vystupuje. Pokud oceňujeme sklad metodou LIFO, tak první se účetně vyskladňují kusy, které byly poslední nakoupeny. V ČR tato metoda není oficiálně pro účetnictví povolena.

 

Likvidace  – může být:

 • v obecném smyslu – zrušení nebo odstranění něčeho nebo někoho
 • likvidace společnosti – právní pojem z oblasti obchodního práva
 • likvidace dědictví – právní pojem z oblasti dědického práva

Likvidátor  – likvidaci podniku může podle zákona provádět pouze likvidátor.

 

Likvidita  – je ekonomický, přesněji finanční, termín, jehož definice je vzhledem k jeho šíři poměrně problematická.  Likvidita je z pohledu finanční analýzy poměrový ukazatel, který lze definovat jako momentální schopnost uhradit splatné závazky.

 

M

 

Manko  – se používá pro stav, kdy je fyzická inventura nižší než účetní. V tom případě vzniká záporný rozdíl a škoda.

 

Marže  – je pojem používaný ve finanční analýze, který vyjadřuje rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou na zboží nebo službě. Vyjadřuje se buď absolutně nebo v procentech.

 

Místní příslušnost – Místní příslušnost je pojem, který řeší, na který finanční úřad se přiznáním k některé dani nebo problémem obracet.

 

N

 

Nájemné  – je typ závazku, který vznikne uzavřením nájemní smlouvy. V ní se pronajímatel a nájemce dohodnou na tom, že nájemce může po dohodnutou dobu a za úplatu (nájemné) používat určitou konkrétní věc, která patří pronajímateli, či z ní brát užitky.

 

Náklady  – V ekonomii, podnikání a účetnictví představují náklady spotřebování ekonomického zdroje, které je i obvykle spojené se současným nebo budoucím výdejem peněz.

 

Náklady příštích období – jsou uskutečněné výdaje, které se vztahují k výkonům, jež budou přijaty v budoucnu. Pojem se řadí do kategorie časového rozlišení.

 

Nerezident (daňový) – Daňovým nerezidentem jsou poplatníci, kteří nemají v ČR bydliště a ani se zde obvykle nezdržují, nebo o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy.

 

Netto – znamená zůstatková hodnota majetku, je to rozdíl brutto mínus korekce. Výraz netto se používá v účetní závěrce ve výkazu Rozvaha – aktiva celkem.

 

O

 

Odložená daň – České účetní standarty: Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování o odložené dani za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami ve vykazovaných položkách – odložená daňová pohledávka, závazek a položkách daň z příjmů za běžnou činnost odložená a daň z
příjmů z mimořádné činnosti odložená.

 

Obchodní majetek – se rozumí souhrn majetkových věcí (věcí, pohledávek, a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly uvedeny v daňové evidenci.

 

Odpisy  – je odhad částky, která co nejpřesněji vyjadřuje rozložení výnosů, které toto aktivum účetní jednotce přináší, nejde tedy o kvantifikaci fyzického a morálního opotřebení. Protože odpis představuje snížení ekonomického prospěchu (ve formě poklesu aktiv) jedná se o náklad.

 

Oprava  – je technologický postup či soubor úkonů, jimiž se opotřebovaná nebo jinak poškozená věc vrátí do původního, resp. použitelného stavu.

 

Oprávky  – je úhrn odpisů za jednotlivé roky používání a odepisování dlouhodobého majetku. V rozvaze se oprávky uvádějí jako „záporné“ aktivum, neboli jde o tzv. korekční účet aktiv.

 

Opravné položky – vyjadřuje dočasné snížení hodnoty majetku v účetnictví. Opravné položky snižují hodnotu majetku nepřímo.

 

Opravný daňový doklad – nahradil dříve používané daňové dobropisy a daňové vrubopisy sloužící k opravě základu daně a výše daně. Opravný daňový doklad musí být dodavatelem vystaven do 15 dnů od zjištění skutečnosti rozhodné pro provedení opravy.

 

Osoby blízké – je česká právní kategorie osob použitelná pro účely soukromého a veřejného práva.

 

P

 

Pasiva  – v účetnictví představují zdroje, kterými jsou kryta aktiva podniku. Jde o závazky vůči věřitelům (včetně závazků z obchodního styku), vklady vlastníků do společnosti, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření
běžného roku.

 

Plátce daně – Plátce daně je osoba, která odvádí správci daně daň nebo zálohu za daň nebo úhradu na zajištění daně. Plátce daně může a nemusí být současně poplatníkem.

 

Podstatný vliv – Konsolidovaná účetní závěrka je účetní závěrka skupiny podniků, která slučuje stav majetku a závazků dosažené hospodářské výsledky mateřského podniku s jeho podílovou účastí v ostatních podnicích, které kontroluje nebo v nichž má podstatný vliv (holding) nebo je ovládající osoba ve smyslu obchodního zákoníku tj. má podstatný nebo rozhodující vliv.

 

Poplatník – je osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. Poplatník může a nemusí být současně plátcem daně.
 

Pořizovací cena –  je jeden z druhů ceny. Je to cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením bez odečtení amortizace.

 

Pohledávka  – je právo věřitele na plnění od dlužníka (neboli částka, kterou mi někdo dluží). Spočívá v právu věřitele požadovat po dlužníkovi, aby něco dal (například peníze ve stanovené výši), konal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl.

 

Pravděpodobný výdělek – je odměna za práci v pracovním poměru, vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) zpětně. Může se skládat z těchto složek: základní mzda, náhrady mzdy a výkonnostní složky mzdy. Jedná se o peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci.

 

Princip opatrnosti –  Na základě principu (zásady) opatrnosti se do účetnictví a do výše zisku promítají všechny předpokládané ztráty, rizika a znehodnocení majetku, i když ještě nenastaly a jejich výše není spolehlivě zjistitelná. Jde o to nenadhodnocovat aktiva a nepodceňovat závazková pasiva.

 

Průměrný výdělek – Průměrný výdělek není to samé jako průměrná mzda. Průměrný výdělek se používá pro pracovněprávní účely. Průměrná mzda se počítá pro statistické účely, jinde ne.

 

R

 

Restrukturalizace  – se používá obvykle pro nějakou změnu, přizpůsobení nebo zlepšení struktury či organizace nebo systému.

 

Retroaktivita  – neboli zpětnou účinností (popřípadě zpětné působení) právního předpisu se označuje stav, kdy tento právní předpis působí i zpětně, tj. do doby před svou platností. Tato pravá retroaktivita se pokládá za nepřípustnou legislativní techniku, neboť je v rozporu s požadavkem legitimního očekávání a právní jistoty.  Naopak použití nepravé retroaktivity se obecně připouští.

 

Revalvace  – je pojem používaný především v ekonomii.
Znamená: navýšení nominálního (úředně stanoveného) měnového kurzu jedné měny vůči ostatním měnám v systému fixních kurzů – jedná se o administrativní pohyb kurzu měny často vynucený okolnostmi.

 

Rezervy  – jsou součást pasiv (zdrojů krytí majetku). Vytváří se na určitý účel (například opravy).

 

ROA (Return on Assets) – patří mezi ukazatele rentability. Ukazuje, za jak dlouho by podnik mohl ze zisku refinancovat aktiva.

 

ROE  (Return on Equity) – patří mezi ukazatele rentability. Ukazuje, za jak dlouho se vrátí investorům vložený kapitál.

 

Rozhodčí řízení – (někdy též arbitráž) je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako náhrada civilního procesu při řešení  majetkových sporů.

 

Rozhodující vliv – se rozumí větší než 50{3d604e6f87ccf010417c436ce8b32d1653c5aed710603e28c4d809a06de11c8a} podíl na základním kapitálu jiného podniku. Mateřská společnost má v tomto případě rozhodující vliv na řízení podniku a plně kontroluje jeho činnost. To vyplývá buď z uvedeného podílu na základním kapitálu či ze smlouvy nebo stanov uvedených subjektů.

 

Rozvaha  – (zastarale bilance) je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento finanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční pozici podniku. Rozvaha se proto také někdy nazývá výkazem o finanční pozici.

 

Rozvahový den – je to den, ke kterému je sestavována řádná nebo mimořádná účetní závěrka. Obvykle se rozvaha sestavuje ke 31.12.

 

RPSN  – (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

 

S

 

Saldo  – obchodní bilance je rozdíl mezi exportem a importem. Sleduje se na běžném účtu.

 

Sankce – Sankce ze strany správce daně jsou popsány ve čtvrté části daňového řádu. Patří mezi ně:

 • pokuta za porušení povinnosti mlčenlivosti
 • pořádková pokuta
 • pokuta za opožděné tvrzení daně
 • penále úrok z prodlení

 

Schodek – znamená manko pokladně, případně i u jiného krátkodobého finančního majetku.

 

Spojené osoby – kapitálově spojené osoby nebo jinak spojené osoby.

 

SWIFT – (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci) slouží zejména k mezinárodnímu platebnímu styku. Jde o počítačově řízený systém pro dálkový přenos dat mezi bankami a dalšími finančními a nefinančními institucemi. V rámci SWIFTu má každá zúčastněná banka svůj jedinečný kód, kterým se identifikuje – BIC.

 

T

 

Tantiéma – je podíl na zisku. Slovo pochází z francouzského tantième = tolikátý (díl).

 

Taxativní – Taxativní výčet jistých podmínek nebo jiných prvků v části určitého právního předpisu znamená, že jde o výčet úplný, přesný a konečný.

 

Technické zhodnocení považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč.

 

Tvrzení (daňové) – Daňovým tvrzením je:

 1. přiznání, hlášení nebo
 2. vyúčtování.

 

U

 

Účet – zastarale konto, je v účetnictví název pro prvek, který slouží k zachycení  účetních případů. Účet má dvě strany (má dáti a dal), číslo a název. Účetní případy jsou zaznamenávány na účty prostřednictvím účetních záznamů v účetních knihách.

 

Účetní doklad – je účetní záznam, kterým účetní jednotka prokazuje skutečnosti na něm uvedené. Na základě účetního dokladu provede účetní jednotka zaúčtování účetního případu do účetních knih. Tj. například na základě účetního dokladu faktury se provede zaúčtování o nákupu zboží.

 

Účetní uzávěrka – účetní uzávěrka je sled předepsaných kroků vrcholící sestavením účetní závěrky. Týká se zavírání účetních knih.

 

Účetní výkazyFinanční nebo také účetní výkazy jsou dokumenty zobrazující finanční situaci podniku. Cílem finančních výkazů (podle standardů IFRS) je poskytnout informace o finanční pozici, výkonnosti a změnách ve finanční pozici účetní jednotky, které jsou užitečné širokému okruhu uživatelů při tvorbě ekonomických rozhodnutí.

 

Účetnictví – je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Je uspořádaným systémem evidence s určitými, vesměs obecně platnými normami a definovanými pravidly.

 

Úrok z prodlení – daňový subjekt je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti.

 

Uzance – Úzus (z latinského usus užití, dovednost, zvyk) neboli uzance je označení pro pravidlo či ustálený zvyk, který není povinný, psaný, ale v určité oblasti všeobecně přijímaný a respektovaný.

 

V

 

Věřitel – je subjekt práva oprávněný ze závazkového právního vztahu požadovat plnění po dlužníkovi. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužník má dluh vůči věřiteli.

 

Výdaje příštích období – výnosy příštích období jsou uskutečněné příjmy za výkony, jež budou poskytnuty v budoucnosti. Pojem se řadí do kategorie  časového rozlišení.

 

Výsledovka – Výkaz zisku a ztráty (někdy zkráceně Výsledovka) ukazuje, jakého hospodářského výsledku společnost dosáhla za sledované a minulé období. Výkaz zisku a ztrát je podle zákona o účetnictví povinnou součástí účetní závěrky.

 

Z

 

Zásada opatrnosti – v účetnictví se vykazují a do výše zisku promítají všechny předpokládané a očekávané ztráty rizika a znehodnocení majetku i když ještě nenastaly a jejich výše není spolehlivě zjistitelná. Tato zásada se realizuje tvorbou rezerv a opravných položek.

 

Závazky – Závazek čili obligace znamená vztah mezi dvěma lidmi nebo skupinami, z něhož jedné (dlužníku) z nich plyne povinnost v budoucnosti něco dát, udělat, případně nedělat, kdežto druhé naopak oprávnění splnění závazku očekávat, případně i vymáhat (věřitel). Závazek může být právní, který lze při nesplnění vymáhat vnějšími prostředky a sankcemi, anebo mravní, který takto vymáhat nelze.

 

Závěrka – Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, která účetní jednotka sestavuje za účetní období k rozvahovému dni (tj. k poslednímu dni účetního období). Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření společnosti za dané období.

 

Zpráva auditora – Auditorská zpráva je standardizovaný, veřejně přístupný  dokument, ve kterém auditor vyjadřuje svůj názor na správnost předložené účetní závěrky. Tento názor je vyjádřen prostřednictvím výroku, který je také standardizovaný.

 

Zůstatková cena – je u majetku jeho vstupní cena snížená o celkovou hodnotu odpisů.