Cestovní náhrady

Výpočet náhrad jízdních výdajů při pracovních cestách uskutečněných zaměstnanci v roce 2020:

Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší zaměstnanci mimo jiné za každý 1 km jízdy základní náhrada (4,20 Kč) a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty.

Spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit. Jestliže technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců. Při určení spotřeby pohonné hmoty použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie. Není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočítá zaměstnavatel spotřebu pohonné hmoty vozidla aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu uvedených.

počet údajů o spotřebě PHM v TP vozidla Norma ES Údaj o spotřebě PHM relevantní pro výpočet jízdních výdajů
žádný xx údaj z TP vozidla shodného typu
1 nebo 2 xx aritmetický průměr
3 80/1268/EHS aritmetický průměr
93/116/ES třetí údaj
1999/100/ES třetí údaj
2004/3/ES třetí údaj
jiná norma aritmetický průměr
norma neuvedena aritmetický průměr
4 xx aritmetický průměr

*normy mohou být v TP uvedeny bez zkratky ES nebo naopak se zkratkou EU